Privacybeleid en klachtenregeling

Privacyverklaring

Versie september 2023

Dit document is van toepassing op het verzamelen van persoons- en privacygevoelige gegevens door de Stichting Karunafonds.
Dit document is ook te beschouwen als verwerkingsregister.

Welke gegevens worden verzameld (verwerkt en bewaard):

Identificatiegegevens:

  • Naam aanvrager
  • E-mailadres en telefoonnummer aanvrager
  • Gezinssamenstelling

Privacygevoelige (met name financiële) gegevens:

  • Financiële gegevens van het (gezamenlijke) huishouden van de aanvrager (gezamenlijke inkomsten, vaste lasten, saldo, schulden van aanvrager)
  • Naam van de therapeut voor wiens behandeling de aanvrager een bijdrage verzoekt

Waarom worden deze gegevens verwerkt en bewaard?

Wanneer u een aanvraag indient bij de stichting Karunafonds voor een bijdrage in de kosten van uw therapie heeft de stichting inzage nodig in uw financiële situatie om een besluit te kunnen nemen over de hoogte van de bijdrage die de stichting betaalt aan uw therapeut voor uw behandeling.

De contactpersoon van de stichting verzamelt, verwerkt en bewaart uw gegevens om met u periodiek de bijdrage van de stichting te evalueren en het bestuur van de stichting te kunnen adviseren over de hoogte van de bijdrage en deze zo nodig te kunnen laten bijstellen.

De stichting heeft de naam van uw therapeut nodig om diens declaraties te kunnen beoordelen en verwerken.

Wat is de grondslag dat we deze gegevens mogen verzamelen?

De grondslag voor het verzamelen, verwerken en bewaren van de gegevens is toestemming van de aanvrager.
Er wordt een schriftelijke toestemming gevraagd van de aanvrager.

Wat zijn de rechten van diegenen van wie Stichting Karunafonds gegevens verzamelt?

We werken op basis van toestemming. De aanvrager kan de stichting verzoeken gegevens niet te verzamelen of te vernietigen. In dat geval worden bijdragen vanuit het Karunafonds niet verleend of stopgezet. Aanvragers hebben recht op inzage in de bewaarde gegevens. Aanvragers hebben het recht om de bewaarde gegevens aan te laten passen of aan te laten vullen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard door de contactpersoon van de Stichting Karunafonds. Alleen bij plotselinge onvoorziene uitval van deze contactpersoon door ziekte of overlijden, zal de voorzitter van de Stichting via een noodprocedure bij deze gegevens kunnen komen.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

De gegevens worden nooit gedeeld met derden. Specifiek willen we hier noemen dat de gegevens niet gedeeld worden met therapeuten, leden van de adviescommissie of met  bestuursleden van de stichting (behalve via de bovenbeschreven noodprocedure).

Hoe zijn de gegevens opgeslagen en beveiligd?

De contactpersoon van Stichting Karunafonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang of verwerking. De persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt en opgeslagen waarbij alleen de contactpersoon van de stichting toegang heeft tot uw gegevens. De persoonsgegevens worden niet aan een land buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven. De computersystemen en netwerkverbindingen van de contactpersoon van de stichting zijn op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wanneer onverhoopt anderen dan de contactpersoon van de stichting zonder toestemming of noodzaak toch toegang tot uw gegevens hebben gekregen, melden wij dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens en uiteraard ook aan u.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De stichting bewaart de gegevens zo lang als er bijdragen worden gedaan vanuit het fonds van de stichting voor de therapie van de aanvrager. Als de bijdragen worden beëindigd dan worden de gegevens vernietigd.

Hebt u nog vragen?

Wanneer u een vraag heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met de contactpersoon Stichting Karunafonds. De contactgegevens van de contactpersoon van de stichting staan op de website van de stichting vermeld.

Hebt u een klacht over onze omgang met persoonsgegevens of privacygevoelig materiaal?

Dan hopen wij dat u dit eerst met het bestuur van de stichting bespreekt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Klachten, ontevredenheid of tips over de procedures of bejegening bij de Stichting Karunafonds kunnen besproken worden met de persoon in kwestie waarmee u contact had, of gemeld worden aan de voorzitter via voorzitter@stichtingkarunafonds.nl

Klachten van cliënten over aangesloten therapeuten worden niet behandeld door de Stichting Karunafonds. Cliënten kunnen deze klachten bespreekbaar maken met hun therapeut ofwel een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de desbetreffende therapeut.

Scroll naar boven